§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Uporządkuj swoje komórkowe życie z Unitek” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest Erbe Jarosław Kania, ul. Świętojańska 139A/21, 81-404 Gdynia (dalej: „Organizator”)

3. Akcja konkursowa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem portalu Facebook, na fanpage’u Ojcowska Strona Mocy pod adresem: https://www.facebook.com/OjcowskaStronaMocy

4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook.

6. Fundatorem nagród jest Konsorcjum Fen sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czarnkowskiej 13, które jest dystrybutorem sprzętu marki Unitek w Polsce (dalej: „Fundator”).

7. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

8. Konkurs trwa od 15 listopada 2018 od godziny 19:01 do 25 listopada 2018 do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.3 Regulaminu

§2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzega regulaminu serwisu Facebook,
  • posiada adres zameldowania na terenie RP.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, które umożliwia prawidłowy dostęp do witryny Facebook.com.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność urządzenia z serwisem Facebook.

4. Uczestnik Konkursu może przebywać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jednak do celów wysyłki oraz do celów skarbowych zobowiązany jest podać adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Fundatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z Organizatorem.

6. Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

§3 Zasady konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.3 Regulaminu

2. Zadaniem w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie kreatywne zawarte w poście konkursowym:

Wyznaczenie miejsca na przechowywanie telefonów w domu to pierwszy krok do uporządkowania domowych zasad korzystania z komórek. Jaki kolejny krok możesz wykonać by mądrze, bezpiecznie i świadomie korzystać z technologii w swojej rodzinie?

3. Odpowiedź ma zostać umieszczona w komentarzu pod w/w notką.

4. Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika Konkursu.

5. Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych zadań konkursowych, Organizator wybierze dwa z nich, kierując się następującymi kryteriami: zgodność prac konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność, pomysłowość i możliwość zastosowania w praktyce.

6. Autorzy wybranych komentarzy zostają Zwycięzcami Konkursu.

§4 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:

  • Nagroda I stopnia:

Stacja ładująca USB Unitek Y-2181 o wartości 189zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto przedstawiona we wpisie Prosty trik, który pomoże Ci uporządkować zasady korzystania z telefonów w domu – stacja Unitek wraz z Dodatkową Nagrodą Pieniężną w wysokości 19zł (dziewiętnaście złotych 00/100) brutto

  • Nagroda II stopnia

Przewód ładujący Unitek C4049 umożliwiający ładowanie trzech urządzeń jednocześnie (złącze microUSB, Lightning oraz USB-C) o wartości 29zł (dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) brutto wraz z Dodatkową Nagrodą Pieniężną w wysokości 3zł (trzy złote 00/100) brutto

OPCJA II (3 nagrody):

2. Nagrody rzeczowe zostaną przyrzeczone na rzecz Zwycięzców wyłonionych według zasad podanych w §3 pkt.5 Regulaminu

3. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Laureatów. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata równowartości nagrody.

5. Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres dostarczenia przesyłki
  • Adres zameldowania na terytorium RP (jeśli inny niż dostarczenia przesyłki)
  • Numer telefonu oraz adres e-mail potrzebne do realizacji wysyłki

6. Organizator przekaże dane niezbędne do wykonania wysyłki Fundatorowi nagród.

§5 Zasady przyznawania i wydawania nagród

1. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w §4.

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora, za pomocą komentarza pod notką konkursową najpóźniej 28 listopada 2018.

3. W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook dane z §4 punkt 5.

4. Niepodanie danych z §IV punkt 5 lub brak wiadomości od Zwycięzcy w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników oznacza rezygnację Zwycięzcy z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.

5. Fundator wyśle Zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych adresowych.

6. Fundator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

7. Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada kurier.

8. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

9. Fundator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

10. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.).

§6 Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.

3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§8 Dane osobowe i prawa własności intelektualnej

1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Przesłanie przez Użytkownika Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora i Fundatora na stronach internetowych w związku z promocją Konkursu.

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Erbe Jarosław Kania, ul. Świętojańska 139A/21 81-404 Gdynia, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: fb@ojcowskastronamocy.pl

4. Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagrody tj. realizacja umowy zawieranej poprzez akceptację niniejszego regulaminu, realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci wykorzystania zgłoszenia w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia niniejszego regulaminu i zachowania zdolności do wykazania zgodności postępowania administratora z przepisami prawa, a także wywiązanie się z obowiązków z zakresu prawa podatkowego w związku z przekazaniem nagrody. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Organizator, Fundator, firmy pocztowe i kurierskie realizujące wysyłkę nagród, organy administracji skarbowej, operatorzy usług hostingowych oraz firmy świadczące na naszą rzecz obsługę rachunkową.

6. Dane uczestników, którzy otrzymali nagrodę będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (a więc zasadniczo przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym odbywał się konkurs), dane pozostałych zaś uczestników – do czasu zakończenia Konkursu.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w szczególności gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację oraz prawo do przeniesienia danych, w tym przekazania ich na Państwa żądanie innemu administratorowi.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie: http://www.ojcowskastronamocy.pl/regulamin-konkursu-uporzadkuj-swoje-komorkowe-zycie-z-unitek